CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
nowy system klasyfikowania zielonych i zrównoważonych środowiskowo inwestycji formularzSzanowni Państwo,

w dniu 18 czerwca 2020 r. weszły (przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.) nowe przepisy UE dot. tzw. taksonomii, tj. określania jakie inwestycje/ działania są ekologiczne i zrównoważone środowiskowo, a jakie nie. Głównym celem taksonomii jest przekierowanie strumienia finansów w kierunku działalności gospodarczych/ inwestycji, które mają szansę w ograniczeniu emisji i zanieczyszczenia środowiska. Ponadto, dostarczenie informacji inwestorom, którzy chcą wiedzieć w co inwestują (ponieważ sektory ograniczające szkodliwość dla środowiska są mniej ryzykowne).

Nowe prawo jest przełomowe, bo obecnie nie ma wspólnego systemu klasyfikacji ani na poziomie UE, ani globalnym, który definiowałby jaką działalność można uznać za "zieloną". W uzgodnionych właśnie ramach określono sześć celów środowiskowych. Są to:

 • łagodzenie zmian klimatycznych; dostosowanie do zmian klimatu;
 • zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
 • przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
 • ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Aby działalność mogła być zakwalifikowana jako zrównoważona pod względem ekologicznym, musiałaby przyczyniać się do realizacji przynajmniej jednego z tych celów i nie szkodzić w znaczący sposób żadnemu z nich.


Taksonomia w kontekście inwestycji infrastrukturalnych - w tzw. przemyśle ciężkim, energetyce, sektorze chemicznym i gazowniczym itp. jest szczególnie problematyczna. Projekty w tych branżach mają szerokie oddziaływanie na środowisko. W zależności od interpretacji poszczególnych kryteriów będzie można bowiem uznać, że inwestycje w pewnych zakresach zarówno utrudniają jak i wspierają realizację celów środowiskowych. Pytanie jak interpretacja może pozwolić na ograniczenie lub wykluczenie wsparcia dla projektów tego typu.

W ocenie PKEE:

 • Kryteria weryfikacji spełnienia wymogów zrównoważonego rozwoju dla sektorów przemysłowych, powinny być neutralne technologicznie, tak aby nie wykluczały działalności gospodarczych wspomagających i przejściowych ( (np. bloków gazowo-parowych, elektrociepłowni gazowych spełniających ograniczenie emisji CO2 warunkujące dopuszczenie do rynku mocy, energetyki jądrowej).
 • Zaproponowany standard emisyjności (EPS) powinien dotyczyć całego łańcucha wartości, a nie tylko generacji energii.
 • W taksonomii powinny się znaleźć:
  • Przesył i dystrybucja ee i gazu jako wspierające elektryfikację i transformację w gospodarkę niskoemisyjną
  • Rekultywacje terenów pokopalnianych i poprzemysłowych, które będą powstawać po wygaszaniu wytwarzania energii z paliw kopalnych oraz reorganizacji działalności zakładów górniczych

Obowiązywanie, terminy, obowiązki sprawozdawczości finansowej:

Taksonomia w zakresie dwóch pierwszych celów: łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych ma być wdrożona do końca 2021 r., zaś implementacja pozostałych czterech celów ma nastąpić do końca 2022 r. Istotnym jest fakt, że następne akty UE będą bazowały na taksonomii, aby np. określić czy dany produkt finansowy spełnia kryteria zrównoważenia. Dotyczyć to będzie inwestorów proponujących produkt finansowy określany jako środowiskowo zrównoważony.

Taksonomia w zakresie obowiązków sprawozdawczości (dla dla podmiotów rynku finansowego, ale także bezpośrednio dla spółek sporządzających raporty niefinansowe oraz pośrednio dla wszystkich innych spółek) będzie obowiązywała w odniesieniu do raportów rocznych za rok 2021 sporządzanych od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Treść rozporządzenia wprowadzająca taksonomię dostępna jest tutaj. KE wyda do tego szereg aktów delegowanych.


W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online: Taksonomia - nowy system klasyfikowania zielonych i zrównoważonych środowiskowo inwestycji, które odbędzie się 17 listopada 2020 roku, 10:00 - 14:00.
Uwaga!
Każdy z uczestników (oprócz prezentacji) otrzyma przed wydarzeniem komplet materiałów dotyczących problematyki taksonomii wraz z aktami prawnymi. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się do wykładów, wyselekcjonowanie najbardziej newralgicznych obszarów dla spółki i sformułowanie konkretnych pytań do prowadzącego.


W trakcie szkolenia omówiona zostanie następująca problematyka:
 • Pojęcie taksonomii i najważniejsza terminologia
 • Do jakich spółek będzie miała zastosowanie taksonomia - wskazanie jak należy to ustalić
 • Najważniejsze obowiązki związane z taksonomią
 • Kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo,
 • Wymogi dotyczące przejrzystości,
 • Sankcje za naruszenie przepisów
 • Poszczególne cele środowiskowe
 • Jak taksonomia może się zmieniać w latach 2021-2024,
 • Platforma ds. zrównoważonego finansowania,
 • Relacji taksonomii z innymi aktami prawa UE,
 • implementacja taksonomii w Polsce
Taksonomia, będzie miały w praktyce zastosowanie do wielu podmiotów, m.in.:
 • spółek giełdowych,
 • dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branży, które podlegają obowiązkowi publikacji oświadczeń niefinansowych,
 • uczestników rynku finansowego,
 • dużych pożyczkobiorców,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • administrację państwową i samorządy

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i restrykcje, spotkanie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:
 • Podczas webinarium będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również prelegentów
 • Będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu
 • Otrzymacie Państwo od nas mail z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w webinarium
 • Przed webinarium otwieramy "wirtualny pokój szkoleniowy". W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia
Wymagany sprzęt:
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa - aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera (Internet Explorer jest nieodpowiedni)
Joomlart