CBE Polska

eke

Uwaga! Nowy termin
17 stycznia 2018, WarszawaSzanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy, które w rewolucyjnym stopniu zmieniają zakres obowiązków przedsiębiorstw w sektorze energetycznym i gazowym w sposobie sporządzania bilansów, sprawozdań oraz badania ich prawidłowości. Mowa w szczególności o zmianach wprowadzonych w art. 44 u-Pe, jak również obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w kontekście której rozpatrywać należy obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne znowelizowanymi przepisami.
Ustawa o rachunkowości określa bowiem wymaganą szczegółowość prowadzenia ewidencji księgowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki prowadzącej działalność, a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych szczegółowość ta związana jest z dostarczaniem paliw gazowych lub energii.
W tym miejscu warto wspomnieć, że zapis art. 44 u-Pe dotyczy wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, a nie tylko przedsiębiorstw prowadzących działalność objętą koncesją. W rozumieniu art. 3 pkt 12 u-Pe, przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. Tym samym grupa podmiotów zobligowanych do stosowania znowelizowanych przepisów jest bardzo szeroka a sankcje za niestosowanie przepisów dotkliwe. Prezes URE na podstawie art. 56. PE ma możliwość nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorstwo które: "...prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44", natomiast zgodnie z dyspozycją art. 47 ust. 2 może również odmówić zatwierdzenia taryfy z uwagi na jej niezgodność z nowymi przepisami.

W trakcie kilku nowelizacji ustawy PE, zapis art. 44 u-Pe ulegał kilkakrotnym modyfikacjom. Pierwotne brzmienie tego artykułu określało jedynie, że przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do prowadzenia, w ramach zakładowych planów kont, ewidencji księgowej w sposób umożliwiający obliczenie ich kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania i dystrybucji, dla każdego rodzaju paliwa lub energii, a także w odniesieniu do poszczególnych taryf.

Od 1 stycznia 2014 r. weszły natomiast w życie przepisy, które nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne nowe, szersze obowiązki. Wskazać należy, że zupełnie nową i niezwykle istotną zmianą jest wprowadzona tą ustawą konieczność poddania badaniu sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat sporządzonych w zakresie działalności związanej z dostarczaniem paliw gazowych lub energii. Sprawozdania, o których wyżej mowa, podlegają badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także w zakresie zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami związanymi z dostarczaniem paliw gazowych lub energii.

Mając na natłok branżowych zmian legislacyjnych jakie pojawiły się w ostatnim kwartale, możemy domniemywać że przedsiębiorcy nie zwrócili dostatecznej uwagi na wprowadzone zmiany dotyczące sprawozdań finansowych zawierających rachunek zysków i strat w zakresie działalności związanej z dostarczaniem paliw gazowych lub energii, które zgodnie z nowym brzmieniem podlegają badaniu po 1 stycznia 2014 r. Jak poprawnie realizować zatem wymogi dotyczące rachunkowości i uwzględniać postanowienia znowelizowanych przepisów?
Na te i inne pytania odpowiadali eksperci podczas specjalistycznego warsztatu "Art.44 - Zmiany w prawie energetycznym a obowiązki przedsiębiorstw w zakresie księgowości", który odbył się w dniu 17 czerwca 2014 roku w Warszawie. Była to druga edycja wydarzenia, która zgromadziła grono ponad 80 przedsiębiorców. W odróżnieniu do pierwszej edycji (gdzie poruszane były również kwestie taryfikacji) tematyka spotkania skupiła się wyłącznie na problemach i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorstwami w obliczu nowelizacji art. 44. Omawiane zagadnienia ukierunkowane były na specyfikę działalności podmiotów z sektorów: ciepłowniczego, energetycznego i gazowego. W szczególności prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.

img0014_wmimg0015_wmimg0016_wmimg0017_wmimg0018_wmimg0019_wmimg0020_wm


Sprawdź nasze doświadczenie!

Prezentowane przez nas warsztaty są jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconego przeobrażeniom w obszarze regulacyjnym, które mają strategiczny wpływ na funkcjonowanie spółek. W jego ramach rokrocznie realizujemy m. in. specjalistyczne szkolenia dotyczące: zmian w prawie energetycznym i akcyzowym, efektywności energetycznej, jak również wydarzenia dotyczące systemów wsparcia. Są to specjalistyczne spotkania o charakterze typowo warsztatowym. W większości przyjmują one konwencję przekrojowych spotkań branży. Dzięki systematycznemu researcherowi oraz wsparciu naszych ekspertów, bardzo często analizujemy zagadnienia jako pierwsi na rynku. Tak było w przypadku spotkań na temat:

Stosowana przez nas formuła warsztatowo-konsultacyjna spotkań sprawia, że na wstępnym etapie funkcjonowania regulacji, dysponujemy wiedzą o problemach zgłaszanych przez praktyków rynku. Tym samym jesteśmy w stanie przygotowywać najbardziej aktualny i interesujący branżę program edukacyjny. Często przebieg organizowanych przez nas wydarzeń, jest na tyle istotny merytorycznie, że wyciągnięte wnioski składamy później jako oficjalne postulaty branży do odpowiednich resortów i urzędów.TDC2 salatdc200x100

Pierwsi na rynku zorganizowaliśmy szeroką branżową debatę na temat problemów wynikających z nowelizacji przepisów art. 44 PE. Wydarzenie odbyło się w dniu 13 marca 2014 roku w Warszawie i zgromadziło grono ponad 120 uczestników. Więcej...

 


Joomlart