CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable in Poland
formularz
UWAGA ! Językiem wykładowym podczas seminarium jest język angielski.

9:00-
10:00

Rejestracja uczestników na platformie

10:00 - 10:30

Wykład inauguracyjny - europejska perspektywa legislacyjna
Strategia UE w zakresie wodoru oraz Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru.

Strategia UE w zakresie wodoru dotyczy sposobu wykorzystania jego potencjału dzięki inwestycjom, regulacji, stworzeniu rynku oraz badaniom i innowacji. W latach 2020-2024 planowane jest wsparcie elektrolizerów wodorowych zasilanych energią z OZE o mocy co najmniej 6 GW. Natomiast w latach 2025-2030 wodór musi stać się częścią zintegrowanego systemu energetycznego, z elektrolizerami wodorowymi zasilanymi energią z OZE o mocy co najmniej 40 GW

Prelegent:
Christian Weinberger, Senior Adviser - Advanced Industrial Technologies/ Hydrogen Coordinator, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission

10:30 - 11:00

Polska perspektywa legislacyjna
Założenia partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego w Polsce

Prelegent w trakcie potwierdzenia
11:00 - 11:30

Zielony wodór w transformacji energetycznej:
  • Rola wodoru w realizacji celów porozumienia paryskiego
  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - ogniwa wodorowe
  • Koszty i perspektywy produkcji ekologicznego wodoru
  • Rola elektrolizerów w obniżaniu kosztów produkcji wodoru i zapewnianiu elastyczności w systemie elektroenergetycznym
Prelegent:
Emanuele Taibi, Power Sector Transformation Strategies, International Renewable Energy Agency (IRENA)
11:30 - 12:00 Potencjał i rola biometanu jako źródła zielonego wodoru

Prelegent:
Izabela Samson-Bręk,
Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Krajowa Izba Biopaliw
12:00 - 12:30

Wystąpienie Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Grupy Energa

Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Energa (CBRF) podpisało 10 marca 2020 r. umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu budowy modułowej instalacji odwracalnych ogniw stałotlenkowych wytwarzających wodór, służącej do poprawy elastyczności pracy elektrowni. Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu wytwarzającego wodór z użyciem pary technicznej – power – to - gas (P2G). Taka instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania  energii, z wykorzystaniem nadmiarowej energii, w szczególności pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o  niestabilnym charakterze pracy (energia wiatrowa, słoneczna). Ogniwa elektrotechniczne, pracujące również w trybie odwracalnym (rSOC), umożliwiają poprawę elastyczności  pracy konwencjonalnych bloków energetycznych. W ramach projektu przeprowadzone będą prace badawczo-rozwojowe zorientowane na prototypową instalację ze stosem rSOC, który w trybie elektrolizera uzyskuje sprawność powyżej 70 proc, a w trybie ogniwa paliwowego (SOFC) – 60 proc., co daje sprawność ogólną procesu ok. 42 proc.

Prelegent:
Jędrzej Chmielewski,
Kierownik projektu, Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Grupy Energa

12:30 - 13:00

Case study: Zielony wodór z odpadów, Kalifornia, USA

Budowa pierwszej w US modułowej instalacji do produkcji zielonego wodoru z odpadów w Kalifornii. Projekt realizowany jest w ramach kooperacji z firmą Ford, Bacon & Davis. Jednostka produkująca wodór będzie przetwarzać 1 tonę odpadów dziennie i produkować od 40 do 50 kilogramów wodoru dziennie.

Prelegent:
Jean-Louis Kindler, CEO, Ways2H Inc

13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 14:00 Case study: NESTE OY, Finlandia
Produkcja zielonego wodoru w rafinerii NESTE w Rotterdamie
Projekt zakłada budowę wysokotemperaturowego elektrolizera mocy 2,6 MW do produkcji zielonego wodoru w rafinerii Neste w Rotterdamie. System będzie w stanie wyprodukować 60 kg zielonego wodoru na godzinę, osiągając sprawność elektryczną do 85% AC do LHV H2.

Prelegent:
Outi Ervasti, Vice President, Renewable Hydrogen and PtX, at Neste Innovation, Finland
14:00 - 14:30

Energetyka konwencjonalna, a technologie wodorowe

  • Potencjalne zastosowania technologii wodorowych w energetyce konwencjonalnej,
  • Kluczowe wyzwania związane ze specyfiką sposobu wytwarzania zielonego wodoru i wolumenem niezbędnym do zasilenia technologii konwencjonalnych.

Prelegenci:
Marek Grzegorzewicz, Ekspert, Dział Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka, KPMG
Paweł Grzegorzewicz, Senior Consultant, Ekspert, Dział Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka, KMPG

14:30 - 15:00 Możliwości wsparcia finansowego dla projektów wodorowych z funduszy NCBR

Prelegentka:
Dorota Toczyska, Project Manager, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

15:00

Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie seminarium


Joomlart