CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Nowa strategia dla offshore. Bieżące i planowane regulacjeformularz
Uwaga!
Każdy z uczestników (oprócz prezentacji) otrzyma przed wydarzeniem komplet materiałów dotyczących problematyki wraz z aktami prawnymi. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się do wykładów, wyselekcjonowanie najbardziej newralgicznych obszarów dla spółki i sformułowanie konkretnych pytań do prowadzącego.
10:00 - 10:30

Wykład wprowadzający - Komisja Europejska
Strategia KE w zakresie rozwoju sektora offshore

Prelegent:Thomas Brégeon, Team Leader Electricity Infrastructure, Unit B1 - Internal Market I: Networks & Regional Initiatives, Directorate General Energy, European Commission 

10:30 - 11:00 Aktualne uregulowania na poziomie międzynarodowym i unijnym
 • Wpływ międzynarodowego i unijnego prawa na stosowanie polskich przepisów
 • UNCLOS - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza
 • Aarhus - Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
 • HELCOM - Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku
 • Morski plan zagospodarowania przestrzennego
 • Ochrona środowiska w prawie UE - wybór najważniejszych zagadnień, w tym ocena oddziaływania na środowisko
 • Prawo energetyczne UE - wybór najważniejszych zagadnień, w tym dyrektywa o odnawialnych źródłach energii
 • Rynek wewnętrzny UE a morska energetyka wiatrowa - wybrane zagadnienia
Prelegent: Dr Radosław Maruszkin
11:30 - 13:00 Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w stanie na styczeń 2020 r.
 • Co trzeba zrobić, żeby wybudować morską farmę wiatrową?
 • Pozwolenie „na wyspę”, czyli zasady wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 • Morski plan zagospodarowania przestrzennego, w tym ustawa, rozporządzenie i karty akwenów
 • Decyzja środowiskowa i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - warunki i umowa z operatorem
 • Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej
 • Pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
 • Pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie
 • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
 • System wsparcia i ustawa o odnawialnych źródłach energii
 • Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - pozostałe zagadnienia
 • Prawo wodne, w tym pozwolenia wodnoprawne
 • Wyjście z inwestycji, czyli specyfika transakcji sprzedaży projektu morskiej farmy wiatrowej od strony regulacyjnej
Prelegent: Dr Radosław Maruszkin
13:00 - 13:40 Przerwa
13:40 - 14:10 IRENA Innovation Outlook: Offshore wind (summary for policy makers)

Prelegent: Michael Taylor
Senior Analyst, Renewable Cost Status and Outlook at International Renewable Energy Agency (IRENA)
14:10 - 14:40 Planowane zmiany w prawie polskim
 • Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
 • Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - omówienie najważniejszych założeń
 • Ochrona praw nabytych i odszkodowanie za niekorzystne dla inwestora zmiany w prawie
Planowane zmiany w prawie międzynarodowym i unijnym
 • Porozumienie paryskie
 • Europejski Zielony Ład
 • Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości
 • Wybór najważniejszych planowanych zmian w prawie UE
 • Proces zmiany prawa UE

Prelegent: Dr Radosław Maruszkin

14:40

Sesja pytań. Podsumowanie i zakończenie SeminariumJoomlart